อำนาจหน้าที่

แชร์หน้านี้

1. สำนักงานเลขาธิการ

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานการเงินและพัสดุ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาข้าราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการนักบริหาร และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.พ.ร.
 • ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองกฎหมายและระเบียบราชการ

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

 • จัดร่างกฎหมายและระเบียบ ให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และปฏิบัติงานรวมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในความรับผิดชอบ และจัดทำคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหารงานและพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ขององค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานกับองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน
  และการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานวิชาการของคณะกรรมการพัฒนา และส่งเสริมองค์การมหาชน และคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้  

 • เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกำกับ ติตตามการขับเคลื่อนการให้บริการภาคธุรกิจและภาคประชาชนด้วยระบบดิจิทัล
 • สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การแก้ไขอุปสรรค ความท้าทายและบริการระหว่างหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชน
 • เสนอแนะการลดอุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

 • ประเมินผลการปฏิบัติรายการของส่วนราชการ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
  กิจการบ้านเมืองที่ดี
 • จัดทำและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ การดำเนินงานของส่วนรวชการ และแนวทางการสอบทานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ
 • จัดทำรายงานประจำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมทั้งรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
  และประเมินผลภาคราชการ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
  และการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

 • เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และทำกับ ติดตามการขับเคลื่อนกฎหมายว่าต้วยการอำนวยความสะตวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐและระบบบริหารจัดการสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
 • กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารราชการที่เปิตโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาบริการภาครัฐ
  และส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติ
 • เสนอแนะให้มีการปรับปรุง ทบทวน ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
 • ตำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดความสัมพันธ์ และการพัฒนาบทบาทระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาแนวทาง มาตรการ
  และวิธีการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 • ศึกษารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งจังหวัดให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง และส่งเสริม สนับสนุนให้จังหวัดนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติ
 • การจัดทำกรอบ แนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการประมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
 • สนับสนุน และประสานการดำเนินงานในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. กองพัฒนาระบบราชการ 1 

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ และประสานงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและปรับปรุงระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการนำยุทธศาสตร์หรือมาตรการในการพัฒนาระบบราชการไปสู่การปฏิบัติของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9. กองพัฒนาระบบราชการ 2 

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ และประสานงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและปรับปรุงระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการนำยุทธศาสตร์หรือมาตรการในการพัฒนาระบบราชการไปสู่การปฏิบัติของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลทิศทาง แนวโน้ม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยในอนาคต เพื่อพัฒนาและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
  แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 • ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นสำคัญหรือนโยบายเฉพาะด้านเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ เสนอแนะนโยบาย และเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • สร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังคนคุณภาพ เป็นกลไกการเปลี่ยนแปลงระบบราชการและการปฏิรูปประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้  

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

 • เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน
 • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และส่วนราชการในสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้  

 • เสนอแนะแก่เลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการ
 • ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงานดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
 • รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตามหัวข้อที่ 3 และ 4 และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย