งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2560

แชร์หน้านี้

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ 
ประจำปี พ.ศ. 2560
“พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม”
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

08.30–09.50 น.ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ 

09.55–10.00 น.ชมวีดิทัศน์ Government 4.0 : Time to Transform  

10.00–12.00 น.เสวนา เรื่อง “พลิกโฉมบริการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดย 
     1. นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ 
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี
     2. นางจณิน วัฒนปฤดา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
     3. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ดำเนินรายการ โดย นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล

12.00 - 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 - 14.15 น.รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและชมนิทรรศการ

14.15 - 14.20 น.ชมวีดิทัศน์รางวัลเลิศรัฐ : Time to Excellence

14.20 – 14.25 น.เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายทศพร ศิริสัมพันธ์) กล่าวรายงาน

14.25 – 14.45 น.รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กล่าวเปิดงาน มอบนโยบายและทิศทาง
การขับเคลื่อนการบริการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

14.45 – 15.30 น.พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2560 โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
และถ่ายรูปร่วมกัน

เอกสารดาวน์โหลด
 • Best Practice รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560
 • Infograhic PMQA
 • GOVERNMENT 4.0 : TIME TO TRANSFORM
 • สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
  ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ
 • Brochour
 • แผ่นพับงานบริการภาครัฐ
 • สรุปประเด็น
  ประมวลภาพกิจกรรม
  วีดิทัศน์

  หมายเหตุ 
                  1. การแต่งกาย : ชุดสุภาพไว้ทุกข์
                  2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม