การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

แชร์หน้านี้

การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ความสูญหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ถึงแม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม