คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : onfa.v@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8914


นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : soontree@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 9940


นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : areepan@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8801


นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล์ : surungluck@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8967


นางนันทนา ธรรมสโรช
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : nanthana@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8841


นางศิริพร วัยวัฒนะ
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล์ : siriporn.w@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8892


นางสาววิริยา เนตรน้อย
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล์ : wiriya@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8892


นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล์ : vichit@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 9921


นางศิริเนตร กล้าหาญ
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล : sirinate@opdc.go.th เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8935


นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์
ผอ.สำนักงานเลขาธิการ
อีเมล : jitta.k@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 02 356 9999 ต่อ 8980


นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ
อีเมล : watcharapong@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 9908


นางสาวอโนมา จัตตารีส์
ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
อีเมล : anoma@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8901


นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผอ.กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
อีเมล : nattha@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8979


นางสาวณฐิณี สงกุมาร
ผอ.กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล : natinee@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8976


นางสาวนภนง ขวัญยืน
ผอ.กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
อีเมล : nopanong@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8827


นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผอ.กองพัฒนาระบบบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
อีเมล : tanasak@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8889


นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1
อีเมล : darunee@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8872


นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2
อีเมล : porntip.k@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 9949


นางสาวนิชา สาทรกิจ
ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
อีเมล : nicha@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 9927