คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางนันทนา ธรรมสโรช
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นายณรงค์ บุญโญ
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ

นางสาววิริยา เนตรน้อย
ผอ.กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
ผอ. กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ

นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1

นางศิริพร วัยวัฒนะ
ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ

นางวิภาดา ตริตระการ
ผอ.กองส่งเสริมการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ PAIC

นางศิริเนตร กล้าหาญ
ผอ.กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผชช. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาค และความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น