คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : onfa.v@opdc.go.th


นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : areepan@opdc.go.th


นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : surungluck@opdc.go.th


นางสาววิริยา เนตรน้อย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : wiriya@opdc.go.th


นางศิริเนตร กล้าหาญ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : sirinate@opdc.go.th


นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล : nattha@opdc.go.th


นางสาวนภนง ขวัญยืน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล : nopanong@opdc.go.th


นางศศิธร สีมาวงศ์
ผอ.สำนักงานเลขาธิการ
อีเมล : sasitorn@opdc.go.th


นางสาวพนรัตน์ สุวรรณสายะ
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ
อีเมล : panarat@opdc.go.th


นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์
ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
อีเมล : jitta.k@opdc.go.th


นางสาวนิชา สาทรกิจ
ผอ.กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
อีเมล : nicha@opdc.go.th


นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์
ผอ.กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล : dararat@opdc.go.th


นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต
ผอ.กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
อีเมล : kanitta.w@opdc.go.th


นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผอ.กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
อีเมล : tanasak@opdc.go.th


นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1
อีเมล : apichitra@opdc.go.th


นางสาวณฐิณี สงกุมาร
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2
อีเมล : natinee@opdc.go.th


นางวณิสรา สุขวัฒน์
ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
อีเมล : wanisara@opdc.go.th