คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางนันทนา ธรรมสโรช
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางศิริพร วัยวัฒนะ
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางสาววิริยา เนตรน้อย
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ

นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ์
รักษาราชการแทน ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

นางศิริเนตร กล้าหาญ
ผอ.กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผอ.กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1

นางสาวดารณี เกิดประดิษฐ์
รักษาราชการแทน ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2

นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 3

นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผอ.กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์
รักษาราชการแทน ผอ.กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ

นางวิภาดา ตริตระการ
ผอ.สำนักงานเลขาธิการ