คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล์ : onfa.v@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8914


นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล์ : soontree@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 9940


นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล์ : areepan@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8801


นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล์ : surungluck@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8967


นางนันทนา ธรรมสโรช
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล์ : nanthana@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8841


นางศิริพร วัยวัฒนะ
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล์ : siriporn.w@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8892


นางสาววิริยา เนตรน้อย
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล์ : wiriya@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8892


นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.
อีเมล์ : vichit@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 9921


นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ
อีเมล์ : watcharapong@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 9908


นางสาวอโนมา จัตตารีส์
ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
อีเมล์ : anoma@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8901


นางศิริเนตร กล้าหาญ
ผอ.กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
อีเมล์ : sirinate@opdc.go.th เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8935


นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผอ.กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
อีเมล์ : nattha@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8979


นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1
อีเมล์ : darunee@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8872


นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2
อีเมล์ : muttiga@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8834


นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผอ.กองพัฒนาระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาค
อีเมล์ : tanasak@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8889


นางสาว
ผอ.สำนักงานเลขาธิการ

นางสาวนภนง ขวัญยืน
ผอ.กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
อีเมล์ : nopanong@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8827


นางสาวณฐิณี สงกุมาร
ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
อีเมล์ : natinee@opdc.go.th
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9999 ต่อ 8976