คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นายณรงค์ บุญโญ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางนันทนา ธรรมสโรช
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ

นางสาววิริยา เนตรน้อย
ผอ.กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ

นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 3

นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1

นางศิริพร วัยวัฒนะ
ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ

นางวิภาดา ตริตระการ
ผอ.กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

นางศิริเนตร กล้าหาญ
ผอ.กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น