คณะผู้บริหาร

แชร์หน้านี้


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางนันทนา ธรรมสโรช
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 2

นางสาววิริยา เนตรน้อย
ผอ.กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ

นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 3

นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.กองพัฒนาระบบราชการ 1

นางศิริพร วัยวัฒนะ
ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผอ.กองกฏหมายและระเบียบราชการ

นางวิภาดา ตริตระการ
ผอ.สำนักงานเลขาธิการ

นางศิริเนตร กล้าหาญ
ผอ.กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
ผอ.กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผอ.การกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ