หนังสือเวียน ค.ต.ป.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ค.ต.ป.

ที่ นร 1200/ว16 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (กรม) 17 เมษายน 2551

ที่ นร 1200/ว17 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ปลัดกระทรวง) 17 เมษายน 2551

ที่ นร 1210/ว 00014 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. 7 คณะ) 17 เมษายน 2551

ที่ นร 1210/ว 00015 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 20 กระทรวง) 17 เมษายน 2551

ที่ นร 1210/ว18 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (จังหวัด) 17 เมษายน 2551

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว1 เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น 18 กุมภาพันธ์ 2552

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว1 เรื่อง ขอเลื่อนการสัมมนา (วิทยากร) 10 มีนาคม 2553

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว2 เรื่อง ขอเลื่อนการสัมมนา (อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด/ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) 10 มีนาคม 2553

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว2 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) 19 มีนาคม 2552

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว3 เรื่อง การตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 16 กรกฎาคม 2553

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว3 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง) 19 มีนาคม 2552

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว4 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (กระทรวง) 19 มีนาคม 2552

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว4 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนับวาระการดำรงตำแหน่งของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 16 กรกฎาคม 2553

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว5 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ส่วนราชการระดับกรม) 19 มีนาคม 2552

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว6 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (จังหวัด) 19 มีนาคม 2552

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว7 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (จังหวัด) 21 เมษายน 2552

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว8 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ส่วนราชการ) 21 มีนาคม 2552

นร 0506/10801 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 26 สิงหาคม 2554

นร ๑๒๐๐/๓๙ (รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒) 26 สิงหาคม 2554