ค่านิยม/วัฒนธรรม

แชร์หน้านี้

ค่านิยม

  • คิดริเริ่มและเรียนรู้
  • มองไปข้างหน้าและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  • ทำงานแบบเครือข่าย
  • มีขีดสมรรถนะสูง
  • ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม


วัฒนธรรม

  • บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการทำงานแบบ Knowledge Workers