คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี / ประธานกรรมการ


เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา / กรรมการ


นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี / กรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / กรรมการ


นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นายสุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการ


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการ


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / กรรมการและเลขานุการ


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / กรรมการ