คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

แชร์หน้านี้

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร
รองนายกรัฐมนตรี / ประธานกรรมการ


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา / กรรมการ


นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี / กรรมการ


นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / กรรมการ


นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการ
นายสุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการ


นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ


นายประสงค์ พูนธเนศ
กรรมการ


นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ
นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / กรรมการและเลขานุการ