ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

แชร์หน้านี้
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

วัน เดือน ปีเกิด
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 
ประวัติการศึกษา
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
สถานที่ทำงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โทรศัพท์ 0 2356 9999
  E-mail :  areepan@opdc.go.th

วิสัยทัศน์และนโยบาย

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร CIO