เอกสารคู่มือต่าง ๆ

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การนำงานบริการขึ้นให้บริการผ่านระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (Target Manual)

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การยกร่างกฎหมาย กองกฎหมายและระเบียบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการในส่วนราชการ

คู่มือการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการเงินและบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนงาน-โครงการและงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

การดำเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. รวม 30 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก (ภาษาไทย)