เอกสารคู่มือต่าง ๆ

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

การใช้งานระบบรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

คู่มือการประเมินองค์การมหาชน ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

คู่มือการรับสมัครและการพิจารณา รางวัลคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2567

แนวทางการรับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการ นปร.

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การนำงานบริการขึ้นให้บริการผ่านระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (Target Manual)

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การยกร่างกฎหมาย กองกฎหมายและระเบียบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการในส่วนราชการ

คู่มือการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566