เอกสารคู่มือต่าง ๆ

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: คู่มือ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (Target Manual)

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือปฏิบัติงาาน (Work Manual) เรื่อง การให้คำปรีกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร.

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการเงินและบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนงาน-โครงการและงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

การยกร่างกฎหมาย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

การมอบรางวัลเลิศรัฐ

การดำเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. รวม 30 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก (ภาษาไทย)

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. รวม 30 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก (ภาษาอังกฤษ)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562