การปฏิรูปกระทรวง

แชร์หน้านี้

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม)