วีดิทัศน์

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: วีดิทัศน์

Public Service Design : เครื่องมือที่ 8 Brainstorming_How Might We…? #8 การระดมความคิด : เราจะ...ได้อย่างไร?

Public Service Design : เครื่องมือที่ 7 Brainstorming #7 การระดมความคิด

Public Service Design : เครื่องมือที่ 6 Design Brief #6 โจทย์ในการออกแบบ

Public Service Design : เครื่องมือที่ 5 Use Journey Map #5 แผนผังประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ

Public Service Design : เครื่องมือที่ 4 Persona #4 การสร้างผู้ใช้จำลอง

Public Service Design : เครื่องมือที่ 3 System Map #4 แผนผังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ

Public Service Design : เครื่องมือที่ 2 Service Safari #3 การลงพื้นที่สำรวจการใช้บริการ

การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม

ก้าวสู่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล

โครงการตลาดกรีนมาร์เก็ต จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดสุรินทร์

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร

คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการสกลนคร เมืองแห่งครามธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร

MOC Biz Club จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์โฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

อุบลโมเดล จังหวัดอุบลราชธานี

Public Service Design : เครื่องมือที่ 1 Contextual Interview #2 การสัมภาษณ์ตามบริบท

Public Service design : ตัวอย่างการออกแบบบริการ #1.2 ตัวอย่างการปรับปรุงงานบริการจากการรับบริการของลุงวินัย

Public Service Design : Introduce #1.1 ภาพรวมและความสำคัญของการออกแบบบริการสำหรับภาครัฐ

วีดิทัศน์ เรื่องขยะไม่ไร้สาระ

วีดิทัศน์ เรื่องการบริการดิจิทัลของภาครัฐตามวงจรธุรกิจ

วีดิทัศน์ เรื่องหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

วีดิทัศน์ บริการภาครัฐยุคใหม่ ก้าวไกล ใส่ใจประชาชน