วีดิทัศน์

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: วีดิทัศน์

วีดิทัศน์ บริการภาครัฐยุคใหม่ ก้าวไกล ใส่ใจประชาชน

วีดิทัศน์ ทำไมต้องมีส่วนร่วม

วีดิทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง หมู่บ้านสันดินแดงกับการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ป่า (sub ภาษาอังกฤษ)

วีดิทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง หมู่บ้านสันดินแดงกับการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ป่า

มิติใหม่ของการบริการภาครัฐ : พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ฯ

วีดิทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน

วีดิทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

วีดิทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบบูรณาการโดยใช้การตลาดนำ

การประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม

การประชุมแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561