เอกสารเผยแพร่

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: เอกสารเผยแพร่

การพัฒนาองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ

การพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์บริการร่วม

คู่มือคำอธิบายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน

โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546

คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546

การบริหารราชการแนวใหม่

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ