คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

แชร์หน้านี้

นายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (นายประภาศ คงเอียด) อนุกรรมการ
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ อนุกรรมการ
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อนุกรรมการ
นายรณภพ ปัทมะดิษ อนุกรรมการ
นางสีลาภรณ์ บัวสาย อนุกรรมการ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุนทรี สุภาสงวน) อนุกรรมการเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น (นางศิริพร วัยวัฒนะ) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ์) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

    1. เสนอแนะ ให้ความเห็นและกลั่นกรองงานตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เสนอ กพม.

    2. พิจารณา ตีความ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การมหาชน เสนอ กพม.

    3. ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งองค์การมหาชน ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อ กพม.

    4. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    5. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ กพม. มอบหมาย 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2561 10:38:49