คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

แชร์หน้านี้

นายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) อนุกรรมการ
นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อนุกรรมการ
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ อนุกรรมการ
นายนพดล เภรีฤกษ์ อนุกรรมการ
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อนุกรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศ อนุกรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช อนุกรรมการ
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
นายรณภพ ปัทมะดิษ อนุกรรมการ
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อนุกรรมการ
นางสีลาภรณ์ บัวสาย อนุกรรมการ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุนทรี สุภาสงวน) อนุกรรมการเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
(นางสาวอโนมา จัตตารีส์)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวสุณี มักผล) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. เสนอแนะ ให้ความเห็นและกลั่นกรองงานตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เสนอ กพม.

    2. พิจารณา ตีความ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การมหาชน เสนอ กพม.

    3. ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งองค์การมหาชน ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อ กพม.

    4. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    5. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ กพม. มอบหมาย 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2561 10:38:49