ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แชร์หน้านี้ 


ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7
  มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กร
   - กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
  มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่
  มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อ
  มาตรา 7(4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ฯลฯ
ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9
  มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา คำวินิจฉัยฯ
  มาตรา 9(2) นโยบาย การตีความ
  นโยบายประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นายวิษณุ เครืองาม)
  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
   - มาตรการป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
   - คลิปวีดิโอ "เดอะซีรี่ส์ : No Gift Policy
   - คลิปวีดิโอ "เดอะซีรี่ส์ : No Gift Policy" EP. 1
   - คลิปวีดิโอ "เดอะซีรี่ส์ : No Gift Policy" EP. 2
   - คลิปวีดิโอ "เดอะซีรี่ส์ : No Gift Policy" EP. 3
   - คลิปวีดิโอ "เดอะซีรี่ส์ : No Gift Policy" EP. 4
   - Infographic มาตรการป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - แนวทางปฏิบัตินโยบาย No Gift Policy ของสำนักงาน ก.พ.ร.
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.พ.ร.
  การตีความ
   - หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับองค์การมหาชน
   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ
  มาตรา 9(4) คู่มือ คำสั่ง
   - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ
   - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
   - เอกสารคู่มือต่าง ๆ
   - คำสั่ง   
      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
      - คำสั่งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
      - เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม มาตรา 7 วรรณสอง
  มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน ฯลฯ  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
  มาตรา 9(7) มติ ครม. มติคณะกรรมการ
  มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
   - มาตรา 9(8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
   - มาตรา 9(8) สรุปผลจัดซื้อ จ้าง (แบบ สขร. 1)   
   - มาตรา 9(8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
   - มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
   - มาตรา 9(8) ที่สาธารณประโยชน์  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
   - มาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   
     - รายชื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
     - รายชื่อผู้เข้าอบรม (CMC)
   - มาตรา 9(8) ประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อฯ
   - มาตรา 9(8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิฯ  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)จำนวนผู้เข้าชม
589