เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09 .30 น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563

การประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร