คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร.


นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.พ.ร.
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
นายไมตรี อินทุสุต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติรัฐ
ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารรัฐกิจ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมวิทยา
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ