รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563  

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
     
       1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
       2. กำหนดการพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
       3. ผังที่นั่งสำหรับผู้รับรางวัล
       3. บัตรที่นั่ง
       4. รายละเอียดการเข้าร่วมงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
       5. แบบตอบรับผู้เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
       6. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับคณะกรรมการ ก.พ.ร. / ค.ต.ป. / กพม.

ข้อมูล feedback รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์


อินโฟกราฟฟิคแนะนำรางวัลเลิศรัฐ

สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ