รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้คู่มือการสมัครรางวัลบริการและส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2565  

ระบบรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565  

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม