รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้

?
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 256178

คะแนนความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Do...