รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้

งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ข้อมูล feedback รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์

อินโฟกราฟฟิคแนะนำรางวัลเลิศรัฐ

สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 256132

อันดับประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สุดในโลกของประเทศไทย