รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้


ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

รายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 รางวัลเกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาขาบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ขั้นตอนที่ 1

แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม สาขาบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลฯ

แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล

ประกาศ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 1 และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2  

หลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทเลื่องลือขยายผล 

วีดิทัศน์คลินิกรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 

แบบฟอร์มรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ

แบบฟอร์มรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทเลื่องลือขยายผล

แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี

แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี

ตารางตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

ตารางตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

ตารางตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

คู่มือการสมัครรางวัลบริการและส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2565  

ระบบรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565  

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม