รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้


2567
ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 ขั้นตอนที่ 1

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2567

คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2567

การสมัครรางวัล PMQA ปี 2567 ขั้นตอนที่ 1

วิธีการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)


คลิปสมัครเข้าใช้งานเว็บสมัครรางวัลเลิศรัฐ


วิธีการสมัคร Digital ID และขอToken 15 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ