รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้


ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1 

แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี 

แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี (ฉบับแก้ไข) 

ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Info ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดการเข้าสู่ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
  [WORD]   [PDF]

การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น.

การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

อินโฟกราฟฟิคแนะนำรางวัลเลิศรัฐ

สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม