คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.)

แชร์หน้านี้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง / กรรมการ


นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / กรรมการ


นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน / กรรมการ


ศ. กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรโณ
กรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / กรรมการ


รศ.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ


นายประสงค์ พูนเธนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง / กรรมการ


รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย / กรรมการ


นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ


นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี /กรรมการ


นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ


นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี / ประธาน ค.ต.ป.


รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร. / กรรมการและเลขานุการ


นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. / กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ