กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คำวินิจฉัย/ตอบข้อหารือ และแนวทางปฏิบัติ

แชร์หน้านี้

กฎหมาย/คำวินิจฉัย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND [B.E. 2560 (2017)]