กฏหมายและระเบียบ

แชร์หน้านี้

กฏหมายและระเบียบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND [B.E. 2560 (2017)]