หนังสือเวียน ก.น.จ.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.น.จ.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1200/ว2 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ