หนังสือเวียน ก.น.จ.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.น.จ.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว12 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว11 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว10 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายในกรณีที่มีผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว9 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง การตรวจสอบการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2558 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว8 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั้งยินให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว7 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ภาคและกลุ่มจังหวัด หอการค้าไทย

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว6 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญประชุมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริการการเปลี่ยนแปลง (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว5 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว4 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560