Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ขอนแก่น

ขอนแก่น
Khon Kaen

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”


เป้าประสงค์หลัก
1.การผลิตภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.ระบบเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถรองรับการแข่งขัน
3.ภาคการตลาด การค้า การลงทุน และบริการ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีประสิทธิภาพ
4.การท่องเที่ยวและบริการได้มาตรฐาน
5.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดี มีสุข
6.บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
7.เสริมสร้างความมั่นความภายในจังหวัดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8.เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
9.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10.พัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-331515, 043-236882 e-mail : khonkaen@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1) การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
2) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน
6) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5913_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th