Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ชุมพร

ชุมพร
Chumphon

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


เป้าประสงค์หลัก
๑. คนมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง
๒. แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ
๓. ผลิตภาพสินค้าเกษตร และความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๕. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
๖. จังหวัดชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดชุมพร ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร 0-7751-1551 , 0-7751-1468 http://www.chumphon.go.th/2013/home
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1.พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ สู่ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2.เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้
3.เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สะอาด
4.แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5916_1.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th