Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / นครนายก

นครนายก
Nakhon Nayok

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการเกษตร การท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน


เป้าประสงค์หลัก
แหล่งเกษตรกรรมผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานมีความเหมาะสม ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะ ในการประกอบอาชีพ โดยคนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้บนฐานความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ถนนสุวรรณศร เมืองนครนายก 26000 โทร. 0-3731-1292 Fax. 0-3731-4575
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ส่งเสริมพัฒนาภาคการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ และนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_597_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th