Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / บึงกาฬ

บึงกาฬ
Bueng Kan

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสาน สะพานการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การท่องเที่ยวมีศักยภาพ สังคมเป็นสุข


เป้าประสงค์หลัก
๑ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
๒ ศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและการส่งออกยางพารา
๓ เพิ่มศักยภาพและช่องทางการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน สร้างกลไกการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
๕ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม ชุมชนเข้มแข็ง
๖ ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนไร้มลพิษ
๗ ดำรงความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตอนใน และพื้นที่ชายแดน เพื่อความสงบสุขในการดำรงชีพของประชาชน


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร. 0-4249-2719
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาศักยภาพการค้า การท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
3.รักษาความสงบ ความมั่นคงและพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5911_1.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th