Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
Prachin Buri

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคตะวันออก”


เป้าประสงค์หลัก
1. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. การบริหารจัดทำการน้ำอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-3745-4005-6 โทรสาร 0-3745-4003 โทร E-mail: Prachinburi@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและปรับตัว


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_597_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th