Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ระยอง

ระยอง
Rayong

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล (City of Good Quality of life and Balanced Economy)”


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3864-0700 ต่อ 34118, 34228 แฟกซ์ : 0-3869-4160, 0-3864-0700 ต่อ 34120,34166 E-mail : rayong@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1. พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว (ระยอง) อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้มาตรฐานสามารถ
สร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้
3. สร้างเสริมสังคมสู่การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณธรรมนำ
ความรู้(ระยอง)
4. พัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในจังหวัด (ไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการขยะ ฯลฯ)
รองรับความต้องการอย่างครบถ้วนและบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาล


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5910_4.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th