Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ลพบุรี

ลพบุรี
Lop Buri

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่มุ่งสู่ประชาคมอาเชียน


เป้าประสงค์หลัก
1. ประชาชนในจังหวัดมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. ประชากรมีคุณภาพ สมานฉันท์เอื้ออาทร ชุมชนเข้มแข็ง
3. นักท่องเที่ยวคุณภาพที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นประจ า
4. การใช้ทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีการปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก
6. จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองน่าอยู่


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143   โทรสาร

lopburi@moi.go.th


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_596_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th