Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / สมุทรปราการ

สมุทรปราการ
Samut Prakan

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่”


เป้าประสงค์หลัก
อุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
-ทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิบาลและวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
-โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความสามรถต้องการของชุมชน
-แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
-แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟู
-เกษตรปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-7025021
โทร.   โทรสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_597_4.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th