Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / สุรินทร์

สุรินทร์
Surin

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เกษตรอินทรย์เป็นเลิศเปิดประตูสู่สากล


เป้าประสงค์หลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
 - เพิ่มพื้นที่ด้านเกษตรกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สําคัญของประเทศและมีตลาด
รองรับภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันดานเศรษฐกิจ
 - เพิ่มรายได้โดยการเพิ่มผลผลิตสินค้าบนฐานความรู้และความเป็นธรรมและเพิ่มรายได้โดยการเพิ่ม
ผลิตภาพการบริการ
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 - ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สมดุล สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 - ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้มีสุขภาพกายและจิตดีและการพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดําริ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน
 - หมู่บ้านและชุมชนชายแดนมความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขและมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยและมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4452-1361   โทรสาร 0-4452-1361

surin@moi.go.th


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5914_4.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th