Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / อุบลราชธานี

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ”


เป้าประสงค์หลัก
1. การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอื่น ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การบริหารปัจจัยการผลิตได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
3. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ในจังหวัดอุบลราชธานี
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
7. องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ชายแดนมีความเข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045254539
โทร.   โทรสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5915_4.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th