Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Justice

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง  หรือ  “Bangkok  Rules”  เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2)  ศึกษา  วิจัย  และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและการช่วยเหลือผู้กระทําผิด หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม  เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
3)  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
4)  เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ  (Programme  Network  Institute)  และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5)  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


ผู้อำนวยการ
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์


คณะกรรมการฯ
1. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม
นิติสิริ
2. ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
4. เลขาธิการสำนักงานยุติธรรม
5. อัยการสูงสุด
6. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
7. ดร.รอยล จิตรดอน
8. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
9. นายวิทยา  สุริยะวงศ์
10. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
(มติ ครม. 10 เม.ย. 55)


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-141-3698-9   โทรสาร 02-143-8463
เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th