Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ปฏิทินกิจกรรม


 


เรียกดูกิจกรรมอื่นๆในเดือน
ค้นจาก หัวข้อ สถานที่ หน่วยงาน

1 กันยายน 2560 การประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
4 กันยายน 2560 การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2560
4 กันยายน 2560 การจัดประชุมเพื่อทดสอบและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
5 กันยายน 2560 การประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 14/2560
6 กันยายน 2560 การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 4/2560
6 กันยายน 2560 การประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก
6 กันยายน 2560 สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร “บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 1
6 กันยายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง “นวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน”
8 กันยายน 2560 การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แจ้งผลการตรวจสุขภาพ พบแพทย์และรับยา)
11 กันยายน 2560 การประชุมสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560
12 กันยายน 2560 การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 1) (นอกรอบ)
12 กันยายน 2560 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร.
13 กันยายน 2560 สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร “บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 2
13 กันยายน 2560 การประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต
13 กันยายน 2560 การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 4) (นอกรอบ)
15 กันยายน 2560 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร.
15 กันยายน 2560 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหาร สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10
15 กันยายน 2560 การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 3) (นอกรอบ)
15 กันยายน 2560 สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร “บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 2
18 กันยายน 2560 การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 5) (นอกรอบ)
18 กันยายน 2560 การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง ครั้งที่ 4/2560
19 กันยายน 2560 การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค”
20 กันยายน 2560 การประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 15/2560
21 กันยายน 2560 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. มุ่งสู่ระบบราชการไทย 4.0 (Government 4.0)”
21 กันยายน 2560 การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 2) (นอกรอบ)
25 กันยายน 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 8/2560
26 กันยายน 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 6/2560
26 กันยายน 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0
27 กันยายน 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2560
28 กันยายน 2560 การประชุม อ.กพม. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 3/2560

    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th