Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ปฏิทินกิจกรรม


 


เรียกดูกิจกรรมอื่นๆในเดือน
ค้นจาก หัวข้อ สถานที่ หน่วยงาน

1 มีนาคม 2560 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานธุรการยุค 4.0 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงานตัวอย่าง
1 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2560
1 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2560
1 มีนาคม 2560 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. แก่ นปร. รุ่นที่ 9
1 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย
2 มีนาคม 2560 การจัดประชุมเปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”
2 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย
3 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย
3 มีนาคม 2560 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. แก่ นปร. รุ่นที่ 9
3 มีนาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560
6 มีนาคม 2560 การประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ของธนาคารโลก
6 มีนาคม 2560 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. แก่ นปร. รุ่นที่ 9
6 มีนาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 และแนวทางการประเมินผลฯ
7 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2560
7 มีนาคม 2560 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
7 มีนาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 และแนวทางการประเมินผลฯ'
7 มีนาคม 2560 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. แก่ นปร. รุ่นที่ 9'
8 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2560
8 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2560
8 มีนาคม 2560 การประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2560
9 มีนาคม 2560 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. แก่ นปร. รุ่นที่ 9
10 มีนาคม 2560 การสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
10 มีนาคม 2560 การประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ของธนาคารโลก
13 มีนาคม 2560 การศึกษาดูงาน “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร)”
14 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2560
14 มีนาคม 2560 การประชุมผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
14 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐให้มีความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
15 มีนาคม 2560 สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” รุ่นที่ 3
15 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560
15 มีนาคม 2560 การศึกษาดูงาน “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร)”
15 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐให้มีความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
15 มีนาคม 2560 การสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559'
16 มีนาคม 2560 สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” รุ่นที่ 3
16 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐให้มีความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ'
16 มีนาคม 2560 การประชุม “การส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ”
16 มีนาคม 2560 ทีมที่ปรึกษาจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เข้าพบผู้บริหารเพื่อสำรวจแผนการพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นด้านสังคมศาสตร์'
16 มีนาคม 2560 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.'
17 มีนาคม 2560 สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” รุ่นที่ 3
17 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2560
17 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐให้มีความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
20 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560
20 มีนาคม 2560 การประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐให้มีความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
20 มีนาคม 2560 การอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560
21 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2560
21 มีนาคม 2560 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ'
21 มีนาคม 2560 Review การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 2/2560 และการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2560
21 มีนาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ป.ย.ป.1 กลุ่มที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มย่อย นวัตกรรมภาครัฐ (Public Sector Innovatio) หัวข้อ "การปรับ Mindset ของข้าราชการ"
22 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2560
22 มีนาคม 2560 การประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ในการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ
23 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560
24 มีนาคม 2560 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่อง “วินัยข้าราชการ”
24 มีนาคม 2560 ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การพัฒนาทักษะด้าน Digital ของบุคลากรภาครัฐ
27 มีนาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2560
27 มีนาคม 2560 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (conflict of interest)
27 มีนาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 4/2560
28 มีนาคม 2560 การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 3/2560
29 มีนาคม 2560 การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 2/256
30 มีนาคม 2560 การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
31 มีนาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการจัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2/2560
31 มีนาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.กระทรวง สำนักงาน ก.พ.ร.

    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th