Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ปฏิทินกิจกรรม


 


เรียกดูกิจกรรมอื่นๆในเดือน
ค้นจาก หัวข้อ สถานที่ หน่วยงาน

4 กรกฎาคม 2560 การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการด้วย Thailand 4.0
5 กรกฎาคม 2560 การอบรมหลักสูตร “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ป.ย.ป. 2/2)”
6 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
7 กรกฎาคม 2560 การประชุมสัมมนา เรื่อง “ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”
7 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง Exponential Organizations ครั้งที่ 2
11 กรกฎาคม 2560 การประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 11/2560 และ Review การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2560
12 กรกฎาคม 2560 การประชุมหารือเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการรองรับโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
14 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 6/2560
17 กรกฎาคม 2560 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
19 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7/2560
19 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2560
19 กรกฎาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
19 กรกฎาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ครั้งที่ 7/2560
19 กรกฎาคม 2560 การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานในต่างประเทศ
20 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 4/2560
20 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ 3/2560
20 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
20 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2560
21 กรกฎาคม 2560 การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2560
24 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมค่าย “รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน”
24 กรกฎาคม 2560 การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
25 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมค่าย “รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน”
26 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.กพม. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 1/2560
26 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2560
26 กรกฎาคม 2560 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 3/2560
27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ สำนักงาน ก.พ.ร. และข้อมูลการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
31 กรกฎาคม 2560 การประชุม กพม. ครั้งที่ 3/2560
31 กรกฎาคม 2560 การประชุมหารือแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานผู้อนุญาตโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำ EHIA

    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th