Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเข้มแข็งระดับพื้นที่         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร เปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ” (ป.ย.ป. 2/2) โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ซึ่งการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้คนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด ซึ่งจากการอบรมจะมีการทำข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในบริบทของพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจะได้เรียนรู้ถึงเหตุที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บทบาทของผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และเครื่องมือการนำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล โดยหลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่มุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยหลักสูตรฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี (สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ) 2) หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2) ประกอบด้วย หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง สำหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป. 2/1) (สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบ) และ หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหาร การเปลี่ยนแปลง สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ป.ย.ป. 2/2) (สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ


 

รูปภาพ


1IMG_0202_resize.JPG
(182.3 kb)

2IMG_0188_resize.JPG
(134.55 kb)

3IMG_0183_resize.JPG
(129.84 kb)

4IMG_0211_resize.JPG
(153.03 kb)

5IMG_0222_resize.JPG
(189.09 kb)

6IMG_0195_resize.JPG
(164.11 kb)

7IMG_0196_resize.JPG
(176.11 kb)

9IMG_0275_resize.JPG
(165.04 kb)

10IMG_0261_resize.JPG
(155.09 kb)

11IMG_0272_resize.JPG
(166.36 kb)
ทั้งหมด 16 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th