Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงานก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2560

         
          เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานก.พ.ร.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม และวิชาการ พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม โดยมีสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินการตามนโยบาย THAILAND 4.0 พิจารณากำหนดหรือคัดเลือกแผนงานโครงการต้นแบบที่สอดคล้องต่อการดำเนินการ พร้อมทั้งกำกับติดตามเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

          ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นการปฏิรูประบบราชการ และประเด็นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยประเด็นการปฏิรูประบบราชการ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 2) การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) 3) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) และ 4) การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) พร้อมกันนี้ด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยน คนไทย 2 ด้าน ได้แก่ 1) Transition of Learning ปรับเปลี่ยนคนไทยให้ใฝ่เรียนรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักและเหตุผล สามารถสังเคราะห์บูรณาการข้อมูล มีทักษะด้านเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และ 2) Transition of Culture ให้คนไทยพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ โดยขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนสังคมไทยอย่างเป็นองค์ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการได้วางกลไกการทำงานโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก ส่วนราชการทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ และมีคณะกรรมการชุดดังกล่าว และอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 เป็นที่ปรึกษาสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ต่อไปกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG811603_1_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_2_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_3_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_4_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_5_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_6_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_7_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_8_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_9_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811603_10_resize.jpg
(121.93 kb)
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th