Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0

          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สู่ Thailand 4.0

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/20310 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ลงมติว่า

          1. ห้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยทั้งระบบ (ซึ่งรวมหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การประเมินผลและการบริหารงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน) และให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงความเห็นของข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 [หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0)] รวมทั้งข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยในการนำเสนอให้แบ่งเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน

           2. เห็นชอบในหลักการของการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคระกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 [หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0)] รวมทั้งข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

           3. รับทราบแนวทางการจัดตั้ง Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการตามนัยพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 [หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0] รวมทั้งข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

           4. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและนวัตกรมมต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศให้เหมาะสมและมีความยั่งยืนต่อไป
ที่มา หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. 0505/20310
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th