Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดตัวโครงการ นปร. รุ่นที่ 8

        สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งยังได้รับเกียรติจากนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายไพโรจน์ พรหมสาส์น และนายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ กรรมการ ก.พ.ร. เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.บุญฤทธิ์ อดิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นปร. รุ่นที่ 5) และนางสาวสายพร ใบบริบาลกุล นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. (นปร. รุ่นที่ 6) โดยมีนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการประจำโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสวนาและบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอรีเดียน

       

        นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ได้กล่าวเปิดงานความสรุปว่า โครงการ นปร. เป็นโครงการเพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ ตลอดจนเป็นบุคคลที่อยากทำงานสาธารณประโยชน์ ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่มีความเข้มข้น โปร่งใส และเป็นกลาง เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้บรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ทันที และพัฒนาเป็นระยะเวลา 22 เดือน โดยจะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติราชการจริง ภายใต้การดูแลของครูผู้ฝึกสอน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต ตลอดจนฝึกปฏิบัติราชการกับผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ ทั้งนี้ เมื่อจบโครงการแล้วจะได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป


        ต่อมาในช่วงของการเสวนา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดว่า การที่ นปร. ต้องทำงานเป็นผู้ติดตามผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นไม่ง่าย ต้องใกล้ชิดกับประชนชน แล้วจะได้เห็นถึงปัญหาและความต้องการ และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งนปร. ก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ดี ดั่งกรอบความคิดที่ว่าเข้าใจ เข้าถึง และจึงจะนำไปพัฒนา

        อีกทั้ง ยังให้ข้อคิดว่า ข้าราชการ คือ กลไกของรัฐ มีหน้าที่นำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติร่วมกับประชาชน ข้าราชการจึงเปรียบเสมือน “ข้อต่อ” ที่เชื่อมระหว่างข้างบน (รัฐบาล) กับข้างล่าง (ประชาชน) เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน อีกทั้ง ข้าราชการที่ดีต้องยึดแนวทางการปฏิบัติบนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาลและต้องซื่อสัตย์ ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดต่อประชาชน เพราะข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน แต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม        ด้าน ดร.บุญฤทธิ์ อดิพัฒน์ กล่าวถึงประสบการณ์ในช่วงที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่า ได้ไปปฏิบัติงานกับประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต่างประเทศ ทำให้ได้เห็นถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของข้าราชการต่อเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากมากและสิ่งเหล่านี้ก็ได้หล่อหลอมให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจถึงเหตุของปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

 

        

        ส่วน นางสาวสายพร ใบบริบาลกุล กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการ นปร. จะได้ทั้งการเรียนในห้องเรียนและปฏิบัติราชการจริง ซึ่งการเรียนนั้นไม่ใช่แค่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น แต่ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนจบมาจากสาขาที่แตกต่างกัน เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

         ต่อจากนั้น ก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการประจำโครงการทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.opdc.go.th และ www.igpthai.org หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 08-1927-9060, 08-7678-7596, 08-1803-9001, 08-4545-0307 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 มกราคม 2557 นี้

   
  
  
  


กลุ่มสื่อสาร ฯ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th