Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

alt

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่ม 4 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องกมลมาศ
ชั้น 6 โรงแรม เดอะสุโกศล 

alt    alt

alt

         สำหรับองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่ม 4 ประกอบด้วย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

alt     alt

alt   alt

alt   alt


         ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกำหนดการการประชุมฯ ดังนี้

 กลุ่ม 1 
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
08.00 - 09.00 น. ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ 
09.00 – 09.45 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
09.45 - 10.30 น. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
10.30 - 11.15 น. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
11.15 – 12.00 น. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
13.00 – 13.30 น.  ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ 
13.30 – 14.15 น. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
14.15 – 15.00 น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
15.00 - 15.45 น. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


 กลุ่ม 2 
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559
08.00 - 09.00 น. ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ
09.00 – 09.45 น. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
09.45 - 10.30 น. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
10.30 - 11.15 น. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
11.15 – 12.00 น. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13.00 – 13.30 น.  ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ
13.30 – 14.15 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
14.15 – 15.00 น. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15.00 - 15.45 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


 กลุ่ม 3 
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
08.00 - 09.00 น. ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ
09.00 – 09.45 น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
09.45 - 10.30 น. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
10.30 - 11.15 น. สำนักงานรับบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)
11.15 – 12.00 น. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13.00 – 13.30 น.  ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ
13.30 – 14.15 น. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
14.15 – 15.00 น. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
15.00 - 15.45 น. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


 กลุ่ม 4 
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
08.00 - 09.00 น. ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ
09.00 – 09.45 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
09.45 - 10.30 น. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
10.30 - 11.15 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
11.15 – 12.00 น. องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
13.00 – 13.30 น.  ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ
13.30 – 14.15 น. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
14.15 – 15.00 น. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
15.00 - 15.45 น. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
15.45 - 16.30 น. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)


 กลุ่ม 5 
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559
08.00 - 09.00 น. ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ
09.00 – 09.45 น. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
09.45 - 10.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
10.30 - 11.15 น. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
11.15 – 12.00 น. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
13.00 – 13.30 น.  ฝ่ายเลขานุการนอกรอบกับกรรมการ
13.30 – 14.15 น. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14.15 – 15.00 น. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
15.00 - 15.45 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
15.45 - 16.30 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
16.30 - 17.15 น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th