Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560

        สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://awards.opdc.go.th

alt        รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น โดยการดำเนินการที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ปีละ 2 หมวด จนครบถ้วนทั้ง 6 หมวดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ครบทุกหมวดแล้ว จะได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) และเมื่อส่วนราชการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องจนมี
ความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่งแล้ว จะสามารถสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดได้ และพัฒนาไปสู่
“รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น” และ “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับยอดเยี่ยม” ต่อไป

        ทั้งนี้ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัล ได้แก่

        1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

        2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประกอบด้วย

            - หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
            - หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
            - หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
            - หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
            - หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
            - หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

        โดยเกณฑ์การให้คะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป

        สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด มีดังนี้alt

        ● ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวมมากกว่า 300 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ส่วนราชการมีผลการประเมินรางวัลในภาพรวมฯ ตั้งแต่ 275 คะแนน
ขึ้นไป จะถือว่าผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 โดยปริยาย

        ● สำหรับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากการดำเนินการในหมวดที่ขอรับรางวัลต้อง
โดดเด่นเป็นพิเศษ (มีผลการดำเนินการเทียบเท่า Band 4 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558
หน้า 80)

        ● คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (มีผล
การดำเนินการเทียบเท่า Band 3 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 หน้า 82)

        ประเภทของส่วนราชการที่สามารถสมัครขอรับรางวัล

        ● ส่วนราชการระดับกระทรวง โดยต้องเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกระทรวง ซึ่งเป็นการประเมินรวมทุกหน่วยงานภายในกระทรวง
        ● ส่วนราชการระดับกรม โดยต้องเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกรม ซึ่งเป็นการประเมินรวมทุกหน่วยงานภายในกรม
        ● ส่วนราชการระดับจังหวัด โดยต้องเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งเป็นการประเมินรวมทุกหน่วยงานภายในประจำจังหวัดที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
        ● สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา
        ● หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

        เงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล

        ● ต้องผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
        ● กรณีสมัครรางวัลรายหมวด สามารถเสนอขอรับรางวัลได้ไม่เกิน 3 หมวด
        ● กรณีสมัครรางวัลระดับดีเด่น ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 หมวด
        ● กรณีส่วนราชการที่สมัครทั้งรางวัลระดับดีเด่น และรางวัลรายหมวด หากผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น จะไม่พิจารณารางวัลรายหมวดในปีนั้น
        ● การเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การต้องไม่เกิน 50 หน้า กรณีสมัครรางวัลรายหมวดและไม่เกิน 80 หน้า กรณีสมัครรางวัลระดับดีเด่น (หากเขียนเกินจะไม่พิจารณาหน้าที่เกิน)
        ● รูปแบบรายงาน ให้ใช้ Font “TH SarabunPSK” ขนาด 16 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ “ขอบบน-ซ้าย ห่าง 3.0 cm ล่าง-ขวา ห่าง 2.5 cm”
        ● การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://awards.opdc.go.th

        ส่วนราชการที่สนใจสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การสมัครขอรับรางวัลฯ ได้ที่ http://awards.opdc.go.th


ภัทรพร (สลธ) /รายงาน
กองนวัตกรรมฯ / ข้อมูล
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th