ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

         
         วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และเปิดการประชุม และมี รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม เป็นวิทยากร ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและจังหวัดที่ร่วมนำร่องทดสอบ ไปปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวต่อไป

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img5960_1_resize.jpg
(359.37 kb)

Img5960_2_resize.jpg
(133.06 kb)

Img5960_3_resize.jpg
(151.29 kb)

Img5960_4_resize.jpg
(138.98 kb)

Img5960_5_resize.jpg
(152.71 kb)

Img5960_6_resize.jpg
(139.65 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1