Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)เหตุผลและความเป็นมา

        ในสมัยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสถานศึกษาวิชาข้าราชการพลเรือนขึ้น เพื่อเตรียมพระราชกุมารลงไปจนถึงบุตรผู้มีบรรดาศักดิ์และนักเรียนชั้นสามัญก่อนที่จะเข้ารับราชการ ซึ่งต่อมาพระราชทานนามว่า โรงเรียนมหาดเล็ก ให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีที่ข้าราชการก่อนไปรับตำแหน่งในกรมอื่นๆ ได้ถวายตัวศึกษาราชการในกรมมหาดเล็กก่อน

        ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงเปลี่ยนนามโรงเรียนมหาดเล็กเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรวบรวมโรงเรียนอุดมศึกษาฝ่ายพลเรือน แผนกต่างๆ  อาทิ โรงเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนครุศึกษา และโรงเรียนยันตรศึกษา เข้าเป็นระบบเดียวกันสำหรับฝึกหัดข้าราชการพลเรือนในทำนองเดียวกับโรงเรียนนายร้อยและโรงเรียนนายเรือ ซึ่งในเวลาต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยต่างๆ จะสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตคนเข้าสู่ระบบราชการได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำการฝึกหัดข้าราชการฝ่ายพลเรือนเป็นการเฉพาะและบรรดาผู้สำเร็จการศึกษาเองต่างก็ไม่นิยมในการสมัครเข้ารับราชการเช่นในอดีต ประกอบกับปัญหาระบบราชการไทยที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมและพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการสอนงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

        สำนักงาน ก.พ.ร.  จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ขึ้น (Public Service Executive Development Program: PSED)  เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ

        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 25512555  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งในข้อ 3.4 ระบุให้มีการปรับปรุง
ขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้สามารถเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยในข้อ 3.4.1 ที่ระบุว่า จะมีการ พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมในการทำงานที่มีความหลากหลาย สามารถทำงานข้ามหน่วยงานและสายงานได้ ส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการวางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในส่วนราชการ เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาเสริมสร้างขีดสมรรถนะของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการใน

        ระดับต่างๆ  รวมทั้งการสร้างนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลุ่มข้าราชการผู้บุกเบิกหรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

        คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551  มีมติอนุมัติในหลักการให้สำนักงาน ก.พ.ร.  เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง และบังเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ปีละ 1 รุ่น  โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไปวัตถุประสงค์

1)    เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการดึงดูดบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถสูง เข้าสู่ระบบราชการ
2)    เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป
3)    เพื่อให้มีเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหว่างผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อให้มีการบริหารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ที่สั่งสมไว้ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทยผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม  ดังนี้

1)    กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร  และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

2)    กลุ่มบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือ องค์การระหว่างประเทศ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร และมีประสบการณ์การทำงานจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือ องค์การระหว่างประเทศ

3)    กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร กรณีเป็นข้าราชการต้องได้รับคำยินยอมจากผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนราชการ) ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามคำยินยอมในใบสมัครฯ

 


วิธีการคัดเลือก

        ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
        ขั้นตอนที่ 1   การทดสอบความรู้พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน ประกอบด้วย
1)    วิชาความสามารถทางภาษาไทย (เน้นความสามารถทางด้านการสื่อสาร)
2)    วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
3)    วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)

        ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน 550 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Paper-based Testing หรือได้คะแนน 213 ขึ้นไป สำหรับการสอบแบบ Computer-based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนน 6.0 ขึ้นไป โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันที่สมัคร จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานขั้นตอนที่ 1 จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบในขั้นตอนที่ 2
 
        ขั้นตอนที่ 2   การทดสอบข้อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ ประกอบด้วย
1)    การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผล และความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การต่างประเทศ ในประเด็นร่วมสมัยของประเทศไทย 
2)    การทดสอบวัดสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ 
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบในขั้นตอนที่ 3

        ขั้นตอนที่ 3  การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์  ประกอบด้วย
1)    การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Center ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครสอบจากการสังเกตในสภาวการณ์ต่างๆ ที่ผู้สมัครได้พบเจอในสถานที่และเวลาอันจำกัด อาทิเช่น การควบคุมอารมณ์ การแสดงภาวะผู้นำ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น จัดสอบโดย คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)    การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาต่างๆ มาเป็นกรรมการในการสอบ
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่ 3  แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  

                

 

 

เงื่อนไขการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ

        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการฯ จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ สังกัด สำนักงาน ก.พ.ร.  และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์  โดยจะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาและผลการประเมินตลอดโครงการฯ

หลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้

        การดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ มีกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการฯ กล่าวคือ การพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ โดยมีกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ คือ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีคุณสมบัติการเป็นข้าราชการเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ  และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ โดยการเป็น นักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล

ระยะเวลาและกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการฯ

        โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เป็นการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  มีระยะเวลา 22 เดือน ประกอบด้วย การเรียนรู้ภาควิชาการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดวิชา และการเรียนรู้การบริหารจัดการจากการปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 5 ช่วงการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นหมวดวิชาที่ 6  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)    การเรียนรู้ภาควิชาการ  ระยะเวลา 9 เดือน

การเรียนรู้ภาควิชาการเป็นการปรับฐานองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและความสำคัญสำหรับนักบริหารยุคใหม่และนักบริหารในอนาคตที่จะต้องบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของสิ่งแวดล้อมมิติต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งระบบราชการที่ปรับเปลี่ยนบริบทการบริหารงานภาครัฐซึ่งแตกต่างไปจากเดิมมากมาย ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์การภาครัฐต่อไปในอนาคต  ดังนั้น การเรียนรู้ภาควิชาการจึงเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการของหมวดเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
หมวดวิชาที่ 1    การบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาที่ 2    บริบทและความท้าทายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
หมวดวิชาที่ 3    นโยบายสาธารณะ : กระบวนการ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 4    การบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชาที่ 5    การพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะ และความเป็นข้าราชการที่ดี

 


  
อาจารย์ผู้สอนและวิทยากรในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานหรือการบริหารงานในด้านนั้นๆ หรือเป็นนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้ รวมถึงผู้รู้ในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านด้วย


2)    การเรียนรู้การบริหารจัดการจากการปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ระยะเวลา 13 เดือน 

การเรียนรู้การบริหารจัดการจากการปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คือ หมวดวิชาที่ 6 ซึ่งเป็นการเรียนรู้การบริหารจัดการโดยการปฏิบัติราชการภายใต้การฝึกและสอนงานจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย  5  ช่วงการเรียนรู้ ดังนี้
(1)    การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค  ระยะเวลา  3 เดือน
(2)    การเรียนรู้ระบบบริหารงานของหน่วยงานกลางในการบริหารนโยบาย  ระยะเวลา  1 เดือน
(3)    การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ระยะเวลา  3 เดือน
(4)    การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในการฝึกงานในภาคเอกชน  ระยะเวลา  3 เดือน
(5)    การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ  ระยะเวลา  3 เดือน

วิธีการและเครื่องมือการเรียนรู้ในโครงการฯ

การเรียนรู้ในโครงการฯ เน้นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลาง  (Learner Centered) โดยให้ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-based Learning) และการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการจริงได้ แบบ Applied Learning และ Action Learning โดยมีวิธีการและเครื่องมือการเรียนรู้ในโครงการฯ ประกอบด้วย

1)    การเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน

การเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน มีวิธีการและเครื่องมือการเรียนรู้  ได้แก่  การบรรยาย  การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case study)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  Topic Review  กิจกรรมการระดมสมองด้วยการใช้วิธีการ A-I-C (Appreciation / Influence / Control)  การนำเสนอ (Presentation)  การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)  และ การสาธิต (Demonstration)  เป็นต้น

2)    การเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียน

การเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียน มีวิธีการและเครื่องมือการเรียนรู้  ได้แก่  การศึกษาดูงาน (Field Trip) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติราชการ บันทึกการปฏิบัติราชการ (Learning Log)  ผลงานวิชาการส่วนบุคคล (Individual Project)  และผลงานวิชาการกลุ่ม (Group Project)  เป็นต้น

เงื่อนไขการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสอบประเมินผลระหว่างการศึกษา และการสอบประเมินเป็นผู้ผ่านโครงการฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)    การสอบประเมินผลระหว่างการศึกษา 

การสอบประเมินผลระหว่างการศึกษา เป็นการประเมินผลในช่วงระหว่างการเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรม บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ และทัศนคติต่อการปฏิบัติราชการของนักบริหารการเปลี่ยนแปลsp; ได้แก่  การทดสอบข้อเขียน  การสอบสัมภาษณ์  การทดสอบกลางหลักสูตร  การทดสอบย่อย (Quiz)  การประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) การประเมินผลการปฏิบัติงานจากแบบประเมินขีดสมรรถนะ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

2)    การสอบประเมินเป็นผู้ผ่านโครงการฯ 

การสอบประเมินเป็นผู้ผ่านโครงการฯ  เป็นการทดสอบประเมินผลรวบยอด ภายหลังสิ้นสุดการเรียนรู้ครบทั้งหมดทุกช่วงการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินการเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติ
การดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร.

          สำนักงาน ก.พ.ร.ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
            รุ่นที่ 1 จำนวน 39 คน (พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550) ขณะนี้ได้สำเร็จจากโครงการ และปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
            รุ่นที่ 2 จำนวน 39 คน (พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551) ขณะนี้ได้สำเร็จจากโครงการ และปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
            รุ่นที่ 3 จำนวน 49 คน (พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554) ขณะนี้ได้สำเร็จจากโครงการ และปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
            รุ่นที่ 4 จำนวน 33 คน (พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555) อยู่ระหว่างการพัฒนาตามโครงการ ซึ่งจะสำเร็จจากโครงการในเดือนธันวาคม 2554 และคาดว่าจะจัดสรรให้ปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้ภายในเดือนมีนาคม 2555
            รุ่นที่ 5 จำนวน 36 คน (พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556) อยู่ระหว่างการพัฒนาตามโครงการ และจะสำเร็จจากโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล นปร. รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 5 ดูได้จากข้อมูลบุคคลของ นปร. 1 5
            


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2557 16:04:50 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม 2557 16:04:50

เอกสาร และ สื่อ

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th