สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดนครพนม


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ