การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

แชร์หน้านี้

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.


10.00 – 12.00 น.

ทดสอบระบบการประชุม

13.30 – 13.45 น.

กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ)

13.45 – 15.00 น.

การชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
โดย ผู้อำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
(นางศิริเนตร  กล้าหาญ)

15.00 – 16.00 น.

การชี้แจงแนวทางการประเมินในประเด็น “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
โดยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

16.00 – 16.30 น.

ตอบข้อซักถาม

เอกสารดาวน์โหลด