สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวชี้แจงถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พร้อมด้วยการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งมีการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน โดยผู้แทนส่วนราชการ 

         สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) และปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะขยายพื้นที่การให้บริการไปยังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตในการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal

         โดยระบบ Biz Portal นี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การยื่นคำขอและเอกสารประกอบ การชำระค่าธรรมเนียม และการออกใบอนุญาต ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว 10 ประเภทธุรกิจ รวม 40 ใบอนุญาต และนำร่องให้บริการ 9 ใบอนุญาต ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดราชบุรี

         ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ประเภทธุรกิจ รวมจำนวน 30 ใบอนุญาต ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง โดยในส่วนของการขยายผลไปสู่ 76 จังหวัด มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

         1. ออกแบบ พัฒนาและนำร่องการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดราชบุรี เพื่อให้บริการเพิ่มเติมใน 8 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจรีสอร์ตขนาดเล็ก ธุรกิจสปา ธุรกิจฟิตเนส ธุรกิจคาร์แคร์ ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ ธุรกิจร้านกาแฟ และ Co-Working Space ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก โดยกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเพื่อสำรวจข้อมูลในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม 2562

         2. จัดอบรมการเข้าใช้งานระบบ Biz Portal เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 ภาค ประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ