สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีการกำหนดไม่ให้องค์การมหาชนเพิ่มอัตรากำลัง การประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปผลกระทบ (impact) จากการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศ รวมถึง ข้อหารือสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยในกรณีให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง และข้อหารือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรณีการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่กรณีเกษียณอายุ และกรณีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ