สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสำรวจความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐ เพื่อรองรับแนวคิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่น

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสำรวจความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐ เพื่อรองรับแนวคิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่น ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยมีนายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายวรากรณ์ สามโกเศศ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้ ภายในการประชุมนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่น

        นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย 

       สำหรับแนวคิดการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่น (กรมพันธุ์ใหม่) ยึดหลักการให้อิสระความคล่องตัวในการบริหาร (ลดการควบคุม) เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ นำไปสู่การเกิดกรมพันธุ์ใหม่ โดยมีการปลดล็อค 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ระบบบุคคล และระบบงบประมาณ

       ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่น จะช่วยส่งเสริมให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ