สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมสมองตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand)

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมสมองตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 หน่วยได้ร่วมหารือ และระดมสมองในการตอบแบบสอบถามและดำเนินกิจกรรมโครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งการจัดงานประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2562

          Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand) เป็นการศึกษาทบทวนสภาพปัจจุบันของระบบราชการ วิเคราะห์กระบวนงานหลัก และการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นระบบราชการที่เป็นเลิศตามแนวต้นแบบของ OECD ภายใต้โครงการ Country Programme ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ OECD ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพิ่มพูนขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์และนโยบายปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิรูประบบราชการประสบความสำเร็จและเป็นรัฐที่น่าเชื่อถือ

         ทั้งนี้ รายงาน Government at a Glance ครอบคลุมใน 7 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐสู่บริบทของการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ กรอบนโยบายและการบริหารจัดการ แนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับรัฐบาลแบบเปิดและรัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลแบบเปิด รัฐบาลดิจิทัล การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการการคลังและเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ โดยสำหรับประเทศไทย การดำเนินงานในระยะแรกจะครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ แนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับรัฐบาลแบบเปิดและรัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล และการบริหารราชการแบบเปิด


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ