สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 9/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

         1. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ทั้งแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด ในปี 2563 และแนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานภาครัฐจากภาคประชาสังคม ซึ่งจะมีการจัดขึ้น 3 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ในประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น การบริการภาครัฐ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

         2. พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดจังหวัดดีเด่นในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ภายใต้ชื่อรางวัล “จังหวัดร่วมใจชุมชนร่วมแก้จน” โดยมีนายธัชไท กีรติพงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้บรรจุรางวัลฯ ดังกล่าว เป็นหนึ่งในประเภทรางวัลของรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากมีหลักการที่ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของรางวัล ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทำให้การดำเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและให้นำเสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ ต่อไป

         3. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ในการเข้าหารือกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการป่าไม้ โดยการนำเซนเซอร์ไปติดตั้งในป่า เพื่อติดตามสภาพของป่าแบบ realtime ซึ่งกรมป่าไม้ยินดีที่จะร่วมดำเนินการ เนื่องจากสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกรมฯ ที่จะเป็นกรมป่าไม้ 4.0 และจะได้หารือในรายละเอียดเพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

         4. รับทราบเรื่องผลการจัดคลินิกรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-21 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สนใจเข้าร่วมคลินิกฯ และคาดว่าจะส่งสมัครขอรับรางวัล จำนวน 16 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 74 ผลงานตวงทอง /ข้อมูล
กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ