สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายโดยสรุปได้ว่า การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ถือเป็นกลไลการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ค.ต.ป. เป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินตรวจสอบการทำงานของรัฐ เป็นผู้เตือนและ ชี้แนะให้เห็นถึงปัญหาในการทำงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับแนวทางในการทำงานของ ค.ต.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น มุ่งเน้นใน 3 ส่วน ได้แก่

         1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการต่างๆตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลขอให้ ค.ต.ป.เป็นกลไกที่ช่วยตรวจสอบ แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น ๆ พร้อมตรวจสอบและประเมินในเรื่องของความเสี่ยงในการทำงานด้วย โดยตรวจสอบผลกระทบของโครงการว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างกับประชาชน

         2. การเลือกโครงการนั้น ควรมุ่งเน้นการประเมินในโครงการใหญ่ๆและมีความสำคัญ และเป็นโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชน

         3. พร้อมทั้งมีตัวชี้วัดที่เขื่อมโยงกับการบูรณาการ โดยใช้ตัวชี้วัดตรวจสอบเรื่องที่ดำเนินการอยู่ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งกลับมาที่รัฐบาลเพื่อดำเนินการสั่งการต่อไป

         พร้อมกันนี้นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการ ค.ต.ป. อนุกรรมการใน อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นางศิริเนตร กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางและประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผู้เข้าร่วมงานกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ