ส่วนราชการเดินหน้าทบทวนค่าธรรมเนียม ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ชี้แจงแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ“ทําอย่างไร ... ก้าวไกลสู่ราชการ 4.0” โดยนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค นายปคุณ ตันมณีวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร นางภารวี แก้วพันนา ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

         รองเลขาธิการ ก.พ.ร กล่าวว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการที่ไม่จำเป็น เป็นการสร้างภาระให้กับภาครัฐและประชาชน จึงได้มีข้อเสนอแนวทางการยกเลิกค่าธรรมเนียม โดยให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ซึ่งประเภทใบอนุญาตที่นำมาพิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต/การรับรอง การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง และการตรวจสอบ อีกทั้ง ในการทบทวนให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยพิจารณาจากรายได้จากการจัดเก็บและต้นทุนในการดำเนินการของภาครัฐและประชาชนด้วย

         การดำเนินการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมฯ นี้ จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อดำเนินการขออนุญาต ลดขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการของประชาชน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนภาครัฐก็สามารถลดรายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินการออกใบอนุญาตที่ไม่คุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถไปปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานได้ ลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งเป็นโอกาสในการทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการทบทวนและแผนในการปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

         ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ทําอย่างไร...ก้าวไกลสู่ราชการ 4.0 วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอวิธีการ แนวทางและปัจจัยไปสู่ความสำเร็จในการเป็นราชการ 4.0 ให้เป็นองค์การที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

         กรมควบคุมโรคมีแนวทางการพัฒนา คือ “Smart Technology with Smart People” และ “Innovative & Secure System” ที่ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนา มีการสื่อสารนโยบายและทิศทางอย่างชัดเจน มีการนำ Big Data มาใช้ประมวลผลข้อมูล การพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการ พัฒนาช่องทางรับฟังความคิดเห็น โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ ตลอดจนการยกระดับบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

         กรมสรรพากร ยึดกลยุทธ์ D2RIVE ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในงาน ส่งเสริมการจัดเก็บให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งเสริมวัฒนาธรรมองค์การในการสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนเป็นหน่วยงานคุณธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพคนเป็น Smart People และประสิทธิภาพงานเป็น Smart Office

         สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนภายใต้กรอบแนวคิด MOPH 4.0 โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อภารกิจด้านสาธารณสุข สานพลังประชารัฐเพื่อระบบบริการสุขภาพยั่งยืน นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อระบบบริการสุขภาพที่ดี และพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถสูงและทันสมัยทั้ง Smart Office, Smart People, Smart Hospital, Smart Health และ Smart Health Careกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ