สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของจังหวัดผ่านกระบวนการกำหนดตัวชี้วัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยจะครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภาพรวมด้วย

         1. โดยการกำหนดตัวชี้วัดของจังหวัดควรสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
             (1) Common indicators ที่ต้องวัดกับทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สนับสนุน
             (2) ตัวชี้วัดที่สะท้อนการแก้ไขปัญหาของจังหวัดและมีความเชื่อมโยงกับแผนของกลุ่มจังหวัด
             (3) Grand design โดยร่วมหารือกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวัดตัวชี้วัดที่สะท้อนกับ outcome สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การวัดเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขี้นหรือไม่
             (4) Innovation ของจังหวัด  

          2. การจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัดมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด นอกจากฐานข้อมูลจำเป็นแล้ว ต้องมีการเพิ่มเติมฐานข้อมูลที่สำคัญ และควรต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจังหวัดกับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดตัวชี้วัดได้ด้วย

          ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปณัฐพร (กองมาตรฐานฯ) / ข้อมูล
กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ